Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Nordborg-området

Lokalhistorisk Forening for Nordborg-området

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling mandag den 28. februar 2022 kl. 19.00
i Nordals Idrætscenter. Stadionvej 1, Langesø, 6430 Nordborg i mødelokale 01.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Fastlæggelse af arbejdsplan, budget og kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
  8. Eventuelt

Vi har igen fået lavet et nyt flot årsskrift for 2021, som vi udleverer til medlemmerne og har du en nabo eller bekendt, der ikke kan komme – så vil du hjælpe os meget med at tage et eksemplar med hjem til vedkommende.

Efter generalforsamlingen holder Martin Reimers foredraget:

”Den tyske marines træningslejr på Nordborg slot, 1944-1945”

I midten Komandant Prinzhorn

Martin Reimers står bag bogen ”Nordkoppel”, udgivet i 2010.

Lejren blev ledet af Kommandant PRINZHORN. Foredraget er primært bygget på udsagn fra borgere i Nordborg. Her indgår også emner, der ikke kom med i bogen.

Foreningen er vært ved kaffe og kage til de fremmødte.

På foreningens vegne

Jens-Ove Hansen

Generalforsamlingen er kun for medlemmer.