Storegade 2B, Nordborg

Billedet herover er fra 2011

Fra Hans Finmann’s Hus til hus:
1707-1727. Jørgen Hansen, kaldt Hans Færgemand, skipper og færgemand ved Hardeshøj.
1713 anklagede “Amts- og Pestbarber” Kohlblat ham for at have smidt medicamenter væk, som han skulle’ transportere til Nordborg. Flg. udskrift er fra hofretten:
“Jørgen Færgemand vilde ved Hjælp af forskellige Mennesker bevise, at han med sine gode Varer paa alle Maader vilde hjælpe sine Patienter. Ifølge Herr Hofraadens Skrivelse er det blevet ham foreholdt, at Kohlblat har anklaget ham for at have smidt de af ham derhen sendte Medicamenter væk og i Stedet for havde udleveret af sine egne som han derefter havde rekvireret. Herr Højvelbaarne har befalet, at Kohlblat skal bevise dette. I Mellemtiden har denne Færgemand imidlertid indhentet Attester hos Præst og andre troværdige Mennesker om de gode Varer, han har leveret dem.
Herpaa har Herr Højtbydende resolveret Kohlblat, paa Grund af denne Sag og for Distriktets Skyld, at idømme ham en Bøde paa 10 rdl.
Attesterne, som var Bevis for Retten, maa Kohlblat betale Færgemanden for.”